Υγειονομικός Κανονισμός

Υγειονομικός Κανονισμός

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη..
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Αρμόδια Αρχή, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η άδεια πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι ανηρτημένη σε εμφανές σημείο.